esincities.com - sex anonse, ogłoszenia i kontakty towarzyskie, seks oferty  

RegulaminRegulamin Grupy Esincities.com (wraz z kondonierka.pl, allebranie.pl)


 Regulamin Serwisu Przed rejestracją w serwisie Esincities.com (wraz z kondonierka.pl, allebranie.pl) prosimy o zapoznanie się z regulaminem portalu.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem Esincities.com (wraz z kondonierka.pl, allebranie.pl) („Serwis”).
Administrator Serwisu świadczy, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), a w odniesieniu do konsumentów także z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) – („Ustawa o prawach konsumenta”), usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego - dostarczania treści cyfrowych, w tym strony internetowej esincities.com, w celu przechowywania danych w postaci ogłoszeń towarzyskich („Ogłoszenia”) lub listy ulubionych Ogłoszeń („Ulubione”), komentarzy/pochwał do Ogłoszeń („Komentarze ”), które są udostępniane na stronie internetowej esincities.com(„Usługi”).
Kontakt z Administratorem Serwisu jest możliwy pod następującym adresem e-mail: info@esincities.com , który stanowi również adres składania ewentualnych reklamacji
II. PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich. Obejmuje to zarówno osoby wyłącznie przeglądające zawartość Serwisu („Odwiedzający”), jak i osoby korzystające z Usług Serwisu („Użytkownicy Serwisu”).
Warunkiem świadczenia Usług przez Administratora Serwisu na rzecz Użytkownika Serwisu jest uprzednie zawarcie pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Administratorem Serwisu stosownej umowy o świadczenie Usług, co następuje przy wykorzystaniu właściwych formularzy interaktywnych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu w sposób niezgodny z jego celem.
Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu dla celów sprzecznych z prawem polskim lub międzynarodowym, w tym w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym w Ogłoszeniach, Komentarzach lub w innej formie (co obejmuje w szczególności także nazwę, login Użytkownika Serwisu), z uwzględnieniem treści które mogą zostać uznane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich (w szczególności prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie majątkowe lub osobiste), dobra osobiste osób trzecich, obrazujące lub propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.).
Zakazane jest umieszczanie w treści Ogłoszeń, Komentarzy lub w innej formie jakichkolwiek nazw i odnośników do innych stron internetowych bez zgody Administratora Serwisu. Zakazane jest wykorzystywanie Ogłoszeń lub Komentarzy do promocji lub reklamy innych stron internetowych, a także rozsyłanie do Użytkowników Serwisu niezamówionej informacji handlowej, tj. takiej na której otrzymanie odbiorca nie wyraził zgody (spam) oraz uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
Użytkownicy Serwisu i inne osoby z niego korzystające, zobowiązane są do: (I) przestrzegania praw Administratora Serwisu, Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, w szczególności praw autorskich majątkowych i osobistych; (II) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność Użytkowników Serwisu, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o nich bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu; (III) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora Serwisu, Użytkowników Serwisu lub osób trzecich.
Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w całości lub części dla Użytkowników Serwisu lub innych osób z niego korzystających, których działania są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
W przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa Administrator Serwisu ma prawo usunąć odpowiednio wszystkie Ogłoszenia lub Komentarze Użytkownika Serwisu, który dopuścił się naruszenia i odmówić emisji kolejnych Ogłoszeń lub Komentarzy tego Użytkownika Serwisu, jak też Ogłoszeń lub Komentarzy zawierających te same kluczowe dane co w usuniętych Ogłoszeniach i Komentarzach. Niezależnie od powyższego, Administrator Serwisu może wezwać Użytkownika Serwisu do niezwłocznego zaprzestania naruszeń Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa pod rygorem usunięcia Ogłoszenia lub Komentarza z Serwisu.

III. 3 WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW I REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

Zawarcie umowy jako Ogłoszeniodawca, umożliwiającej emisję Ogłoszenia, następuje przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie Esincities.com (wraz z kondonierka.pl, allebranie.pl).

W przypadku Użytkowników Serwisu, którzy przy Rejestracji podali adres e-mail, Potwierdzenie zawarcia umowy jest przesyłane na podany adres e-mail bezpośrednio po zakończeniu Rejestracji.
Warunki odnoszące się do zamieszczania Ogłoszeń określone są w pkt. V. Regulaminu.

Konto Użytkownika służące do identyfikacji Użytkownika Serwisu, umożliwiające zarządzanie Ogłoszeniami powiązanymi z tym Kontem, w tym korzystanie z dodatkowych funkcjonalności dostępnych dla Użytkowników Serwisu Zarejestrowanych Ogłoszeniodawców.

Za skutki wynikające z udostępnienia swojego Konta Użytkownika osobie trzeciej, w tym danych/informacji umożliwiających korzystanie z Serwisu w zastępstwie tego Użytkownika Serwisu, odpowiedzialność ponosi posiadacz konta – Użytkownik Serwisu, który dokonał Rejestracji.
Zabronione jest zakładanie wielu Kont Użytkownika przez jednego Użytkownika Serwisu lub przy użyciu jednego komputera (za wyjątkiem sytuacji gdy następuje to za zgodą Administratora Serwisu po wykazaniu przez zainteresowane osoby, iż Rejestracja za pomocą tego samego komputera ma dotyczyć innych osób) Niedozwolone jest również dodawanie przez Użytkownika Serwisu Komentarzy do Ogłoszeń zamieszczonych przez tego Użytkownika Serwisu .
Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia Komentarza, w tym na wniosek Ogłoszeniodawcy, pod którego Ogłoszeniem zamieszczono dany Komentarz.
W przypadku naruszenia powyższych zasad Rejestracji lub zamieszczania Komentarzy w Serwisie Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika oraz usunięcia z Serwisu wszystkich danych z nim powiązanych (w tym Komentarzy, Ulubionych itp.) informując o tym Użytkownika Serwisu drogą e-mailową na adres podany w trakcie Rejestracji. Odblokowanie Konta Użytkownika jest możliwe w razie przyjęcia przez Administratora Serwisu wyjaśnień Użytkownika Serwisu co do zaistniałego naruszenia przesłanych drogą e-mailową do Administratora Serwisu.
Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do całkowitego usunięcia Konta Użytkownika wraz z wszystkimi powiązanymi danymi w przypadku braku aktywności Użytkownika Serwisu w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, tj. gdy Użytkownik Serwisu nie dokonał w tym czasie udanego logowania do Serwisu.
W przypadku otrzymania przez Administratora Serwisu urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Komentarzu lub Ogłoszeniu albo związanej z nimi działalności Administrator Serwisu ma prawo do podjęcia następujących czynności:

wezwania Użytkownika Serwisu do niezwłocznego przedstawienia Administratorowi Serwisu swojego stanowiska i ewentualnych dowodów legalności działania jego działania, pod rygorem usunięcia Konta Użytkownika i zamieszczonych przez niego Komentarzy lub Ogłoszeń z Serwisu: oraz
natychmiastowego zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i zamieszczonych w Serwisie Komentarzy lub Ogłoszeń albo usunięcia Konta Użytkownika i Komentarzy lub Ogłoszeń z Serwisu.

Administrator Serwisu wykonuje uprawnienia, o których mowa w ust. 13 powyżej, według własnego uznania, tzn. Administrator Serwisu nie ma konieczności wezwania Użytkownika Serwisu do określonych działań uprzednio wobec zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i zamieszczonych w Serwisie Komentarzy lub Ogłoszeń albo usunięcia Konta Użytkownika i Komentarzy lub Ogłoszeń z Serwisu. Jednakże Administrator Serwisu niezwłocznie zawiadomi Użytkownika Serwisu drogą e-mailową o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i zamieszczonych w Serwisie Komentarzy lub Ogłoszeń albo usunięcia Konta Użytkownika i Komentarzy lub Ogłoszeń z Serwisu.

IV. WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE

Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga dokonania Rejestracji Ogłoszeniodawcy zgodnie z pkt. III Regulaminu.
Poprzez dodanie Ogłoszenia Ogłoszeniodawca oświadcza, że wszelkie treści, w szczególności fotografie i dane osobowe, które są elementem Ogłoszenia zamieszczanego przez Ogłoszeniodawcę, są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz że przedstawiają one osobę której numer telefonu został podany w Ogłoszeniu.
Poprzez dodanie Ogłoszenia Ogłoszeniodawca oświadcza, że zamieszczane w Ogłoszeniu treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych. Jednocześnie Ogłoszeniodawca zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach Ogłoszenia utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności fotografii, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie, oraz że uzyskał on zgodę osób trzecich na umieszczenie przez niego w Ogłoszeniu treści dotyczących tych osób lub do których prawa mają te osoby.
Treść i charakter zamieszczanego Ogłoszenia muszą być zgodne z kategorią lub działem, w którym zostaje ono zamieszczone. W szczególności zabronione jest zamieszczanie treści o charakterze reklamowym, ofert kupna, sprzedaży i wynajmu oraz treści lub usług dostępnych po dokonaniu przedpłaty (w tym doładowań i płatności sms).
Ogłoszenie musi spełniać następujące wymogi techniczne aby mogło zostać zamieszczone w Serwisie:

wszelkie treści, w szczególności fotografie i dane osobowe, które są elementem Ogłoszenia są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz przedstawiają one osobę której numer telefonu został podany w Ogłoszeniu;
w pojedynczym Ogłoszeniu mogą znajdować się dane i fotografie tylko jednej osoby (wyjątek stanowią anonse duetów i klubów).
co najmniej jeden z wymiarów fotografii stanowiącej element Ogłoszenia jest nie mniejszy niż 350px,
fotografie stanowiące element Ogłoszenia muszą być aktualne, tj. wykonane nie później niż w ciągu 1 roku,
przynajmniej jedna z fotografii stanowiących element Ogłoszenia przestawia sylwetkę osoby, której dotyczy Ogłoszenie,
fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą stanowić kopii fotografii ze strony internetowej lub przedstawiać fotografii powierzchni monitora, gazety, zdjęcia analogowego,
fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą zawierać widocznych danych kontaktowych oraz adresów stron internetowych,
fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą znajdować się w innych, obecnie aktywnych ogłoszeniach,
fotografie stanowiące element Ogłoszenia mają odpowiednią jakość tj. nie są zbyt ciemne, prześwietlone, mają odpowiednią ziarnistość i natężenie barw.
fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą być powiększane, posiadać widocznych artefaktów będących efektem powiększenia zdjęcia lub zapisania zdjęć w dużej stratnej kompresji.
fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą być zmodyfikowane w sposób powodujący utratę ich naturalności, do takich niedozwolonych modyfikacji zalicza się w szczególności:

podmianę tła na sztuczne - kolorowe / jaskrawe / kontrastowe
wszelkie cyfrowe dodatki - np kolorowe tęcze, serduszka, gwiazdki, napisy, itp.
zbyt mocne nasycenie lub nienaturalna barwa kolorów (z wyłączeniem zdjęć czarno-białych i sepii).

Powyższe wymogi techniczne odnoszące się do fotografii mają również zastosowanie dla filmów audiowizualnych.
Administrator Serwisu ma prawo weryfikacji zgodności Ogłoszenia z warunkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
W przypadku gdy Ogłoszenie nie spełnia wymogów wskazanych w niniejszym Regulaminie, Administrator Serwisu może odmówić zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokować dostęp do Ogłoszenia już zamieszczonego lub usunąć Ogłoszenie z Serwisu.
W przypadku otrzymania przez Administratora Serwisu urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu lub związanej z nimi działalności, oraz w przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności Ogłoszenia z wymogami niniejszego Regulaminu, w szczególności co do prawdziwości lub aktualności treści podanych przez Użytkownika w Ogłoszeniu, w tym danych osobowych lub fotografii, oraz co do posiadania przez Użytkownika praw do treści zamieszczonych w Ogłoszeniu, Administrator Serwisu ma prawo do podjęcia następujących czynności:

wezwania Użytkownika Serwisu do niezwłocznego usunięcia z Ogłoszenia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych, pod rygorem odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu; lub
wezwania Użytkownika Serwisu do niezwłocznego przesłania Administratorowi Serwisu oryginalnych i niezmodyfikowanych fotografii w celu weryfikacji ich zgodności z wymogami wskazanymi w Regulaminie, pod rygorem odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu; lub
wezwania Użytkownika Serwisu do niezwłocznego przesłania Administratorowi Serwisu innych, wykonanych w ciągu ostatnich trzech dni, niezmodyfikowanych fotografii osoby, która została przedstawiona na zamieszczonych w Ogłoszeniu zdjęciach w celu weryfikacji ich zgodności z wymogami wskazanymi w Regulaminie, pod rygorem odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu; lub
wezwania Użytkownika Serwisu do niezwłocznego przedstawienia Administratorowi Serwisu swojego stanowiska i ewentualnych dowodów legalności działania Użytkownika Serwisu, w związku z otrzymaniem przez Administratora Serwisu wiarygodnej wiadomości o bezprawności danych zawartych w Ogłoszeniu, pod rygorem usunięcia Ogłoszenia z Serwisu: lub
odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, natychmiastowego zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.

Administrator Serwisu wykonuje uprawnienia,  według własnego uznania, tzn. Administrator Serwisu nie ma konieczności wezwania Użytkownika Serwisu do określonych działań uprzednio wobec odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.
Administrator Serwisu niezwłocznie zawiadomi Użytkownika Serwisu drogą emailową (w przypadku gdy Użytkownik Serwisu podał adres e-mail Administratorowi Serwisu) lub smsem o zamiarze zablokowania dostępu do Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu, w sytuacjach, o których mowa powyżej.
Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania Ogłoszenia za każdym razem gdy zmienią się dane zamieszczone w Ogłoszeniu.
Ogłoszeniodawca ma możliwość wykonywania zmian w swoim Ogłoszeniu poprzez panel użytkownika dostępny na stronie Esincities.com (wraz z kondonierka.pl, allebranie.pl) dziale moje ogłoszenia>> edytuj ogłoszenie.  Ogłoszeniodawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe z udostępnienia swojego hasła osobom trzecim.
Zarejestrowany Ogłoszeniodawca ma możliwość wykonywania zmian w Ogłoszeniach, które zostały powiązane z jego Kontem Użytkownika poprzez narzędzia udostępnione w panelu użytkownika/ moje ogłoszenia, po poprawnym zalogowaniu za pośrednictwem interfejsu dostępnego dla Użytkownika Serwisu, powiązanego z Kontem Użytkownika.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe z udostępnienia telefonu, którego numer został podany w ogłoszeniu osobom trzecim.
Ogłoszenie może być w danej chwili powiązane tylko z jednym Kontem.
Ogłoszeniodawca, umieszczając w Ogłoszeniu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez wszystkich Użytkowników Serwisu i Odwiedzających oraz ma świadomość, że treści te będą dla nich ogólnodostępne.
Za emisję Ogłoszenia w Serwisie pobierana jest opłata według aktualnego cennika widocznego podczas dodawania ogłoszenia wraz z okresem emisji.
Za ogłoszenia vip ( ogłoszenia wyróżnione) pobierana jest dodatkowa opłata widoczna przy wystawianiu ogłoszenia. 
Zamieszczenie Ogłoszenia przez Administratora Serwisu w Serwisie następuje niezwłocznie po uiszczeniu Opłaty, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin. Zapłaty Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy Administratora Serwisu wskazany po dokonaniu przez Użytkownika Serwisu prawidłowej Rejestracji. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Administratora Serwisu należną kwotą.
Zawarcie umowy, zgodnie z niniejszym Regulaminem, nie powoduje po stronie Użytkownika Serwisu obowiązku uiszczenia Opłaty, jednak jej uiszczenie jest warunkiem zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie. Na wyraźny wniosek Użytkownika Serwisu, zawierający w swojej treści zobowiązanie do uiszczenia Opłaty oraz jednocześnie za zgodą Administratora Serwisu, możliwe jest zamieszczenie Ogłoszenia przed uiszczeniem Opłaty przez Użytkownika.
W terminie na co najmniej 3 dni przed upływem ważności Ogłoszenia Administrator Serwisu przypomina Ogłoszeniodawcy o możliwości przedłużenia ogłoszenia. Przypomnienie następuje drogą e-mailową lub sms-em na adres e-mail lub numer telefonu, które znajdują się w Ogłoszeniu. W przypadku braku przedłużenia długości ogłoszenia automatycznie zostaje wygaszone.

W razie odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie przez Administratora Serwisu lub rezygnacji przez Ogłoszeniodawcę z zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, przekazanej Administratorowi Serwisu zanim doszło do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, uiszczona Opłata podlega zwrotowi.
Opłata nie podlega zwrotowi w pozostałych sytuacjach, gdy Administrator Serwisu gotów był świadczyć Usługi ale było to niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Serwisu, w tym:

gdy Administrator Serwisu dokonuje zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu z powodu naruszenia Regulaminu lub niezastosowaniem się Użytkownika Serwisu do wezwania o dostarczenie niezmodyfikowanych zdjęć
gdy Administrator Serwisu dokonuje zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu w związku z otrzymaniem urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu;
gdy Administrator Serwisu dokonuje zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu w okresie ważności Ogłoszenia na wniosek samego Ogłoszeniodawcy.

V. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I LICENCJA

Wszelkie prawa zastrzeżone. W szczególności wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne elementy Serwisu w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Administratorowi Serwisu lub innym uprawnionym podmiotom. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, przetwarzana i modyfikowana w celach innych niż użytek osobisty , ani też udostępniana osobom trzecim. Serwis może zawierać fotografie lub elementy graficzne, do których prawa autorskie posiadają Użytkownicy Serwisu lub osoby trzecie.
Administrator Serwisu posiada wyłączne prawo ochronne do znaku towarowego Esincities.com (wraz z kondonierka.pl, allebranie.pl). Jakiekolwiek wykorzystanie znaku towarowego Esincities.com (wraz z kondonierka.pl, allebranie.pl) bez uprzedniej zgody Administratora Serwisu jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności prawnej. Administrator Serwisu nie udziela Użytkownikom Serwisu, ani jakimkolwiek osobom korzystającym z Serwisu, żadnego upoważnienia do korzystania z przedmiotowego znaku towarowego.
Ogłoszeniodawca oraz Komentator zapewnia, że zamieszczane w Ogłoszeniu lub Komentarzu treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych. Jednocześnie Ogłoszeniodawca oraz Komentator zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach Ogłoszenia lub Komentarza utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności fotografii, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem i niniejszym Regulaminem zamieszczenie Ogłoszenia lub Komentarza w Serwisie oraz na zgodne z prawem udzielenie Licencji na korzystanie z Utworu przez Administratora Serwisu oraz, że udzielenie Licencji i korzystanie przez Administratora Serwisu z Utworu zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw osób trzecich.
Z chwilą zamieszczenia Ogłoszenia lub Komentarza w Serwisie odpowiednio Ogłoszeniodawca lub Komentator udziela Administratorowi Serwisu niewyłącznej, nieodpłatnej licencji („Licencja”) na korzystanie z utworu lub utworów zamieszczonych w Ogłoszeniu lub Komentarzu zgodnie z niniejszym Regulaminem („Utwór”), na następujących, znanych w chwili zawarcia umowy, polach eksploatacji:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy Utworu;
w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Zakres Licencji wskazany w ust. 4 powyżej obejmuje prawo Administratora Serwisu do korzystania z Utworu w ramach Serwisu - w celu zapewnienia funkcjonowania, informowania, promocji i reklamy Serwisu i Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie przez osoby trzecie – także po rezygnacji Ogłoszeniodawcy lub Komentatora z Usług Administratora Serwisu lub usunięciu z Serwisu Ogłoszenia, Komentarza lub Konta Użytkownika.
Zamieszczający Ogłoszenie Ogłoszeniodawca upoważnia Administratora Serwisu do dokonania następujących modyfikacji fotografii mających stanowić element Ogłoszenia:

dodanie na każdej fotografii napisów zwierających nazwę Serwisu;
modyfikację graficzną fotografii (zmianę jasności, kontrastu, nasycenia oraz balansu kolorów, oraz innych modyfikacji mających na celu dostosowanie fotografii do wymogów Serwisu), kadrowanie, zmniejszenie rozdzielczości i wielkości fotografii;
zasłonięcie twarzy osoby widocznej na fotografii na wniosek Użytkownika Serwisu zamieszczającego Ogłoszenie (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu ogłoszeniowym w procedurze Rejestracji);
wykonanie innych modyfikacji fotografii, tylko na wyłączne życzenie Użytkownika Serwisu zamieszczającego Ogłoszenie.

Powyższe modyfikacje mają również zastosowanie dla filmów audiowizualnych zamieszczanych przez Użytkownika Serwisu z dodatkowym upoważnieniem na konwersję filmu na inne formaty wraz ze zmianą ich jakości, długości i ilości wyświetlanych klatek;
Administrator Serwisu ma prawo do korzystania z Utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony i jest nieodwołalna.
Administrator Serwisu ma prawo udzielania dalszych licencji na korzystanie z Utworu w granicach posiadanej Licencji.
Jeżeli Użytkownik Serwisu zamieścił w Ogłoszeniu Utwór zawierający wizerunek osoby trzeciej, Użytkownik Serwisu oświadcza i gwarantuje, że posiada upoważnienie tej osoby do wykorzystania jej wizerunku, a zamieszczenie Utworu w Ogłoszeniu w Serwisie, udzielenie Licencji na rzecz Administratora Serwisu oraz korzystanie przez Administratora Serwisu z Utworu zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw tej osoby. Jednocześnie Użytkownik Serwisu potwierdza, że warunki Licencji na korzystanie z Utworu obejmują prawo Administratora Serwisu do zamieszczenia Utworu w Serwisie wraz z Ogłoszeniem osoby, której wizerunek zawiera Utwór, za jej zgodą, także po rezygnacji Użytkownika Serwisu z Usług Administratora Serwisu lub usunięciu z Serwisu Ogłoszenia tego Użytkownika Serwisu.
Zarejestrowany Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora Serwisu za wszelkie szkody jakie Administrator Serwisu poniósł w związku z zamieszczeniem w Serwisie Ogłoszenia lub Komentarza tego Użytkownika Serwisu oraz korzystaniem przez Administratora Serwisu z Utworu na warunkach Licencji udzielonej przez tego Użytkownika Serwisu.


Art. 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA SERWISU

Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie niewiążący charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem Administratora Serwisu.
Administrator Serwisu nie odpowiada za treści i charakter prezentowanych w Serwisie Ogłoszeń lub Komentarzy. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane Ogłoszenie lub Komentarz.
Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe lub osobiste) zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie w Serwisie Ogłoszenia lub Komentarza. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane Ogłoszenie lub Komentarz.
Administrator Serwisu w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu lub Komentarzu lub związanej z nimi działalności niezwłocznie zablokuje dostęp do Ogłoszenia lub Komentarza w Serwisie. Wszelkie powiadomienia Administratora Serwisu o bezprawności danych zamieszczonych w Ogłoszeniu lub Komentarzu powinny być dokonane zgodnie z procedurą reklamacji wskazaną poniżej.
Administrator Serwisu nie świadczy usług pośrednictwa w nawiązywaniu znajomości i nie odpowiada za sprawy sporne jakie mogą wyniknąć z faktu nawiązania znajomości pomiędzy Użytkownikami Serwisu, jak też pomiędzy Użytkownikami Serwisu, a innymi osobami, w tym Odwiedzającymi.
Administrator Serwisu podejmuje starania w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług. Administrator Serwisu nie ponosi natomiast żadnej odpowiedzialności za szkodę wynikającą z zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu wywołanych siłą wyższą, nieprzewidywalną awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników Serwisu albo osób trzecich, na które Administrator Serwisu nie ma wpływu.
Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników Serwisu z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania okresowych zmian i ulepszeń w systemie Serwisu.
Treści umieszczane przez Użytkowników Serwisu nie są poglądami i opiniami Administratora Serwisu. Administrator Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, drastycznych, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady Serwisu wskazane w niniejszym Regulaminie .
Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, w tym za wykorzystanie przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, w tym Odwiedzających, dostępnych w Serwisie danych innych Użytkowników Serwisu lub osób trzecich niezgodnie z celem działania Serwisu.

VII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszelkie reklamacje związane z jakością świadczenia Usług przez Administratora Serwisu, jak też w szczególności bezzasadnym, w ocenie Użytkownika Serwisu, zablokowaniem dostępu do Konta Użytkownika, odmową świadczenia Usług, czy usunięciem Ogłoszenia lub Komentarza lub zarzutem osoby trzeciej w zakresie bezprawności wykorzystania jej danych osobowych, w tym wizerunku, w Serwisie, powinny być składane drogą e-mailową na adres info@esincities.com .
Składana reklamacja musi zawierać: (I) te same dane identyfikacyjne, których Użytkownik Serwisu użył przy Rejestracji, z uwzględnieniem późniejszych zmian, a w przypadku osób niebędących Użytkownikami Serwisu imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci adresu e-mail zgłaszającego reklamację; (II) dokładne wskazanie Ogłoszenia lub Komentarza którego dotyczy reklamacja poprzez podanie nr telefonu oraz imienia/nicku zawartego we wskazanym Ogłoszeniu lub Komentarzu; dokładne wskazanie powodu zgłoszenia reklamacji, w tym w szczególności treści Ogłoszenia lub Komentarza które naruszają prawa zgłaszającego reklamację, wraz z wymienieniem sposobu i zakresu tego naruszenia; (III) w razie możliwości wskazanie i przedstawienie posiadanego przez zgłaszającego reklamację dowodu na zasadność reklamacji (np. zdjęcie osoby zgłaszającej reklamację w zakresie bezprawności zamieszczenia jej danych osobowych w Serwisie w celu porównania z fotografiami zamieszczonymi w Ogłoszeniu lub skan/zdjęcie dowodu osobistego zgłaszającego reklamację).
Administrator Serwisu zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
Na Usługi nie jest udzielana gwarancja.
Administrator niniejszym informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na zasadach określonych powyżej, jak też istnieje w szczególności, gdy obie strony wyrażą na to zgodę, możliwość poddania się mediacji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.).

VIII WYMAGANIA TECHNICZNE

Strona Serwisu została zoptymalizowana pod kątem przeglądarek Internet Explorer od wersji 6 (możliwość pobrania ze strony: www.microsoft.com), Mozilla Firefox 3.X (możliwość pobrania ze strony: www.mozilla-europe.org), Opera (możliwość pobrania ze strony: www.opera.com), Google Chrome (możliwość pobrania ze strony www.google.com/chrome).
Optymalna rozdzielczość wyświetlania strony Serwisu wynosi 1280 x X pikseli (lub wyższa).
Pełna funkcjonalność strony Serwisu jest dostępna po uruchomieniu JavaScript w przeglądarce internetowej Użytkownika Serwisu.
Do kontaktu z Administratorem Serwisu Użytkownik Serwisu powinien posiadać adres e-mail i dostęp do programu właściwego do obsługi poczty elektronicznej.
Techniczne środki ochrony treści cyfrowych, stosowane przez Administratora Serwisu obejmują redundantne zasilanie chroniące przed skutkami awarii zasilania, macierz dyskową RAID dla ochrony zapisanych na dyskach danych, zaporę ogniową Cisco, automatyczną replikację bazy danych, regularny backup przechowywanych danych oraz kryptograficzne środki ochrony danych.

IX. MINIMALNY CZAS TRWANIA ZOBOWIĄZAŃ UŻYTKOWNIKA SERWISU WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY ORAZ WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW

Minimalny czas zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie Usług w przypadku Ogłoszeniodawcy jest równym czasowi emisji ogłoszenia (co stanowi okres emisji Ogłoszenia).
W przypadku dodania Ogłoszenia następuje każdorazowo zawarcie umowy na czas oznaczony, na okres emisji Ogłoszenia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, bez możliwości wypowiedzenia umowy przed upływem tego terminu. Uiszczenie kolejnej Opłaty powoduje przedłużenie zawartej umowy, na wskazanych warunkach, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.


Niniejszy Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem Esincities.com (wraz z kondonierka.pl, allebranie.pl) w zakładce regulamin
Obowiązująca wersja Regulaminu z dnia 01.01.2015